Vedtekter

Her følger et utdrag av våre vedtekter, vedtatt på stiftelsesmøte 19. februar 2007 

Revidert mars 2017

§ 1 Formål
Prososial skal være en forening som skal arbeide for å fremme barns sosiale og emosjonelle læring gjennom utvikling av undervisningsprogram og ved å holde kurs og arrangere opplysningsmøter for ansatte i barnehage og skole, foreldre og andre interesserte.

§ 2 Organisatorisk tilknytning
Prososial er en frittstående, selveiende non-profit forening. Prososial samarbeider med Special-Pædagogisk Forlag, Herning, Danmark. Forlaget har lisensavtale med Committee for Children, Seattle, USA om utvikling og salg av nordiske utgaver av Second Step.

§ 3 Medlemmer
Pedagoger, ledere og andre fagpersoner med tilknytning til barnehage, skole og skolefritidsordning kan være medlemmer i Prososial.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte mottar refusjon for faktiske utgifter. Tillitsvalgte mottar ikke honorar eller erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, dog kan det avtales et rimelig honorar til personer som utfører spesifikke oppdrag for foreningen. Oppdrag og honorar skal godkjennes på forhånd av foreningens styre. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 7 Årsmøte
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned, og er Prososials høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og ved kunngjøring på foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.


§ 8 Ledelse av årsmøtet
Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten skal være medlem av Prososial.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, er et vedtak gyldig hvis det er truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Behandle Prososials årsmelding
2. Behandle Prososials regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta Prososials budsjett
6. Velge:
 a) Leder og nestleder
 b) Sekretær/Pr-ansvarlig, kasserer, ett styremedlem og to varamedlemmer.
 c) Revisor

§ 11 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12 Styret
Prososial ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret består av leder, nestleder, sekretær/Pr-ansvarlig, kasserer, ett styremedlem og to varamedlemmer.

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Ved behov oppnevne personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Prososials aktiviteter og økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Styrelederen leder foreningens arbeid. Lederen representerer foreningen utad.

Styrets medlemmer velges for to år av gangen.
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

§ 13 Medlemmenes aktiviteter
Medlemmer av Prososial kan holde kurs og orienteringsmøter i undervisningsprogram og andre tema foreningen har på sin aktivitetsplan. Prososial formidler kursoppdrag til medlemmer. Henvendelser om kurs rettes direkte til kursholder. Kontaktinformasjon skal stå på Prososials hjemmeside. Kursholder skal benytte de satser for honorar som er bestemt av styret. Honorar reguleres årlig. Kursholder plikter å levere rapport til styret en gang i året og innen 1. desember. Rapporten skal tilfredsstille krav som er utarbeidet av styret. Prososial har ikke ansvar for faglige og økonomiske forhold mellom oppdragsgiver og kursholder. Kursholder betaler provisjon til Prososial. Styret vedtar satser. Pengene betales inn samtidig med årsrapporten. Medlemmer kan ikke selge produkter knyttet til Prososials virksomhet. Medlemmer skal ikke inngå avtaler utover kurs og møter på vegne av Prososial som privatpersoner eller opptre på måter som strider mot Prososials formål eller formålet til organisasjoner som Prososial samarbeider med.

§ 14 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15 Oppløsning (§ 15 kan ikke endres.)
Oppløsning av Prososial kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Prososial. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 14.