Hvordan fungerer Småsteg?

Småsteg er delt inn i fem deler:

1 Ferdigheter som fremmer læring

Barn som mestrer selvregulering, kan tilpasse sin egen atferd til ulike situasjoner, og er bedre rustet til å delta i og dra nytte av læringsaktiviteter.

Programmet fremmer utvikling av barnas selvreguleringsferdigheter. Sentrale metoder er trening ved hjelp av hjernebyggingsleker; leker som utvikler hjernen og instruksjon i ferdigheter som fremmer læring

Ferdigheter som fremmer læring er grunnleggende for å ha empati, mestre følelser og løse problemer. De er innvevd i alle de øvrige delene av programmet.

 

2 Empati

Barn med en høy grad av empati ser ut til å lykkes bedre i skolen og være mindre aggressive, bedre likt og mer sosialt kompetente.

Gjennom programmet lærer barnet de ferdigheter som er nødvendige for utvikling av empati, som å identifisere følelser hos seg selv og hos andre og kunne forstå andres perspektiv.

Barn som kan forstå hva andre personer føler er bedre rustet til å håndtere sine egne sterke følelser og løse problemer som kan oppstå i lek og samvær med andre.

 

3 Mestre følelser

Barn som kan kjenne igjen sterke følelser hos seg selv og roe seg ned klarer seg bedre og har mindre tilbøyelighet til å bli aggressive.

Programmet lærer barn strategier som hjelper dem til å hindre at sterke følelser leder til negativ atferd.

Barn som kan beholde roen er flinkere til å kunne bruke andre ferdigheter og løse problemer. Dette hjelper dem til å komme bedre overens med andre og ta gode valg.

 

4 Vennskapsferdigheter og problemløsning

Barn som kan løse konflikter med jevnaldrende er mindre tilbøyelig til å være impulsive eller aggressive. Impulsiv og aggressiv atferd kan innvirke på deres framgang i skolen og senere i livet.

Programmet lærer barna to trinn for å løse relasjonsproblemer med jevnaldrende og ferdigheter for å få og for å beholde venner.

Barn som kan løse problemer og samarbeide positivt med jevnaldrende lykkes bedre med overgangen til skolen.

 

5 Å begynne på skolen

Repetisjon av ferdigheter som er gjennomgått i de fire første delene.

Barna får hjelp til å tenke gjennom hvordan ferdighetene kan brukes når de begynner på skolen.

 

 

Småsteg inneholder 28 uketemaer.