Steg for Steg

  - et program for utvikling av barns sosiale kompetanse.

Den første utgaven av Steg for Steg kom i 1987 i USA, utgitt av non-profit-organisasjonen Committee for Children, Seattle. Utgangspunktet var å lage et undervisningsopplegg som var voldsforebyggende gjennom å ha empati, kognitiv problemløsning og mestring av aggresjon som fundament.
Norge var det første landet utenfor USA som fikk oversatt og tatt i bruk Second Step
Det var Nasjonalforeningen for Folkehelsen som gav ut den norske utgaven Steg for Steg for grunnskolens barnetrinn i 1997 og senere en utgave for barnehagene. Etter få år var Steg for Steg i bruk i mer enn halvparten av landets grunnskoler.

Steg for Steg er forskings- og teoribasert. Det er grundig utprøvd og evaluert og det foreligger forskningsresultater fra USA som viser dokumentert effekt. I Norge har vi svært positive evalueringer fra skoler og barnehager. Gode resultater kan også dokumenteres med undersøkelser som er gjort i forbindelse med hovedfags oppgaver og doktorgradsarbeider. Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge – NUBU, som implementerer det skoleomfattende tiltaksprogrammet PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og positiv samhandling) i skolen anbefaler bruk av Steg for Steg i både PALS skolene og andre skoler. Undersøkelser fra skoler i USA der de to tilsvarende programmene blir brukt samtidig viser at de positive effektene ved bruk av programmene blir forsterkes når de brukes samtidig.

Steg for Steg er kommet i to nye utgaver: Småsteg (2014) for 4-5-åringene i barnehagen og Skolesteg 1 og 2 (2017) for de to første årene i grunnskolen.

Vi bruker fremdeles Steg for Steg-betegnelsen når vi henviser til materiellet og teori og metoder.

Steg for Steg bygger på tre hovedområder: empati, problemløsning og mestring av sinne. Målsettingen er å øke barnas sosiale kompetanse gjennom positiv sosial ferdighetstrening. Steg for Steg styrker barns selvbilde og gjør dem i stand til å omgås andre på en fredelig måte. Steg for Steg forebygger mobbing og vold.

Empati
Empati betyr å ha evnen til å gjenkjenne egne og andres følelser og kunne se ting fra en annens synsvinkel. Empati innebærer å kunne vise medfølelse og ta hensyn til andres følelser og behov.

Impulskontroll og problemløsning
Det innebærer å stoppe opp, tenke seg om, bestemme hva problemet er, vurdere ulike løsninger og velge den beste løsningen.
Løsningen skal ivareta trygghet og respekt for andres følelser og behov.

Mestring av sinne
Det innebærer å lære teknikker for å håndtere impulsive, aggressive reaksjoner og å kunne forholde seg rolig i en provoserende situasjon. Det er lov å bli sint. Det viktige er hva man gjør med sinnet. Sinne er i seg selv ikke negativt. Rutiner for å mestre sinne kan hjelpe alle til å gjenkjenne, forstå og mestre sinne. 

De nye utgavene er utvidet med temaer innen ferdigheter som fremmer læring, selvhevdelse og mestring av flere sterke følelser enn sinne.